Hem » FAQs » Vad säger Folkhälsomyndigheten om antigentest?

Vad säger Folkhälsomyndigheten om antigentest?

  • av

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prestanda:

  • Känslighet ≥ 80,0 procent (konfidensintervall: 72,9 – 85,6 procent)
  • Specificitet ≥ 99,0 procent (konfidensintervall: 97,1 – 99,8 procent).
  • Har testet en lägre specificitet krävs att positiva resultat bekräftas med PCRDe konfidensintervall på 95 procentsnivå (Wilson score-metoden) som behöver uppfyllas för känslighet och specificitet innebär att ett större antal prover behöver utvärderas. Specifikationen ovan är beräknad på en panel med 150 PCR-positiva och 250 PCR-negativa prover. Den rekommenderade känsligheten baseras på att testet har utvärderats med prover som omfattar både höga och låga virusnivåer (Ct-värden) och prover som tagits både tidigt och sent i infektionsförloppet.När antigentester används för att ställa covid-19 diagnos rekommenderar Folkhälsomyndigheten att testet tas vid symtom, senast dag fem i infektionsförloppet.

Antigentester kräver kompetent personal

Den personal som utför testningen behöver ha kompetens för uppgiften. Adekvata skyddsåtgärder inklusive basala hygienrutiner ska tillämpas. Riskbedömning avgör vilka skyddsåtgärder i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4 som ska tillämpas för att skydda personalen som utför provtagning och analys samt hanterar smittförande avfall.

Som ett komplement till PCR-testning vid behov av ökad testkapacitet

Antigentester kan i stor utsträckning användas som ett komplement till PCR- testning när det finns behov av ökad testkapacitet, men ersätter inte den storskaliga PCR-testningen. Antigentester kan även användas för patientnära testning inom primärvården för personer med misstänkt covid-19. Provet för antigentest behöver tas tidigt i infektionsförloppet när virusnivåerna är som högst. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att provet tas på symtomatisk patient, senast 5 dagar efter symtomdebut.

Vid positivt resultat rekommenderar Folkhälsomyndigheten:

Påvisning av antigen ingår i falldefinitionen för covid-19 och provsvaret ska anmälas direkt till SmiNet. Laboratorier gör en laboratorieanmälan och behandlande läkare en klinisk anmälan.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, Version 2, Artikelnummer: 20217, 2020-12-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.